مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
br ENGLISH
معرفي اعضاي شوراي پژوهشي

1-خانم دکتر معصومه باقری نسامی                                                     http://isid.research.ac.ir/Masoumeh_BagheriNesami 

2-آقای دکتر سید عبدالله مدنی                                                            http://isid.research.ac.ir/SeyyedAbollah_Madani

3-آقای دکتر سید افشین شروفی                                                         http://isid.research.ac.ir/SeyedAfshin_Shorofi

4-آقای دکتر محمد یوسف پور                                                             http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Yousofpour

5-خانم دکتر سیده صدیقه یوسفی                                                       http://isid.research.ac.ir/SeydeSedighe_Yousefi

6-خانم دکتر آسیه جوکار                                                                    http://isid.research.ac.ir/Assie_Jokar

7-آقای دکتر سید علی مظفر پور                                                          http://isid.research.ac.ir/Seyyedali_Mozaffarpur

8-آقای دکتر محمدعلی ابراهیم زاده                                                     http://isid.research.ac.ir/Mohammadali_EbrahimzadehMabod

9-آقای دکتر رضاعلی محمد پور                                                           http://isid.research.ac.ir/Rezaali_MohammadPourtahamtan

10-آقای دکتر مجید سعیدی                                                                http://isid.research.ac.ir/Majid_Saeedi

11-آقای دکتر محمود موسی زاده                                                        http://isid.research.ac.ir/Mahmood_Moosazadeh

12-آقای دکتر محمد صادق رضایی                                                      http://isid.research.ac.ir/Mohammadsadegh_Rezai

13-آقای دکتر جواد ستاره                                                                   http://isid.research.ac.ir/Javad_Setareh

14-آقای دکتر مهدی نیکخواه                                                              http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Nikkhah2

15-آقای دکتر کیومرث نوروزپور دیلمی                                                http://isid.research.ac.ir/Kiumars_NorouzpourDeilami

16-آقای دکتر هدایت جعفری                                                              http://isid.research.ac.ir/Hedayat_Jafari

17-خانم دکتر کتایون مرتضی سمنانی                                                 http://isid.research.ac.ir/Katayoun_MortezaSemnani

18-آقای دکتر ابراهیم نصیری                                                             http://isid.research.ac.ir/Ebrahim_NasiriFormi

19-خانم دکتر فاطمه عبد اللهی                                                          http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Abdollahi

20-خانم دکتر سمیه شاهانی                                                             http://isid.research.ac.ir/Somayeh_Shahani

21-خانم دکتر زهرا مدنی                                                                  http://isid.research.ac.ir/Zahra_Madani

22-آقای دکتر محمد آزادبخت                                                           http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Azadbakht

23-آقای دکتر عمران حبیبی                                                              http://isid.research.ac.ir/Emran_Habibi

24-آقای دکتر سید مهران رضوی پور                                                http://isid.research.ac.ir/Seyedmehran_Razavipour

25-خانم دکتر نرگس کریمی                                                            http://isid.research.ac.ir/Narges_Karimi

26- خانم دکتر مریم نباتی                                                                http://isid.research.ac.ir/Maryam_Nabati

27-آقای دکتر ابوالفضل فیروزیان                                                                                                      http://isid.research.ac.ir/Abolfazl_Firouzian

28-خانم دکتر مولود فخری                                                              http://isid.research.ac.ir/Molod_Fakhri

 

 

 

 

1399/01/23
Powered by DorsaPortal